ประกาศสำหรับ ผู้บริหาร อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เเละ นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบเเบบสอบถามความต้องการในการจัดโครงการ/กิจกรรมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยศิลปากรประกาศ สำหรับ ผู้บริหาร อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เเละ นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบเเบบสอบถามความต้องการในการจัดโครงการ/กิจกรรมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร