คณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน ระชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถาม การประเมินภาวะผู้นำ (Leadership) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของ “อธิการบดี” คณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถาม
การประเมินภาวะผู้นำ (Leadership) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency)
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของ “อธิการบดี”
ในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63)
ผ่านระบบ Online ระหว่างวันที่ 11 – 25 มกราคม 2564
โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.council.su.ac.th/ หรือ
2. เว็บไซต์ https://eassess.su.ac.th/president/ หรือ
3. สแกนจาก QR Code
question2563.png

 

*** ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามต้องเป็นบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ***