ขอแสดงความยินดี รองศาตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช อาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี ในโอกาสที่ได้รับดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการระดับศาสตราจารย์