ด่วนที่สุด ขอยกเลิกการสอบภาษาอังกฤษ STEPศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปฯ ขอยกเลิกการสอบภาษาอังกฤษ STEP ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 88/2563

เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันเเละควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 😷 โดยกำหนดการสอบใหม่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

🙏 ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ