มหาวิทยาลัยศิลปากร ทูลถวายปริญญา แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกมหาวิทยาลัยศิลปากร ทูลถวายปริญญา แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

****
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเฝ้าฯ ทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กราบทูลถวายรายงาน นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวคำประกาศเกียรติคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช ทูลถวายปริญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี ทูลถวายครุยวิทยฐานะ ผู้บริหารคณะโบราณคดี ทูลถวายตาลปัตร ผ้าไตร ย่าม และสูจิบัตร
จากนั้น พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา และ สมเด็จพระสังฆราช ฯ กล่าวสัมโมทนียกถา และประทานพระโอวาท ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ