พระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปาประจำปีการศึกษา 2562ขอแสดงความยินดีบัณฑิตคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดนครปฐม ขอให้บัณฑิตทุกท่านจงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนา