ขอแสดงความยินดี อาจารย์ สาลินี มานะกิจขอแสดงความยินดี อาจารย์ สาลินี มานะกิจ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 7501 ประวัติศาสตร์