คณะโบราณคดีขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะวิชาฯ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นน.ส.ศศินา  ชูเมือง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ