พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าร่วมภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าร่วมภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง