คณะโบราณคดีขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะวิชาฯ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สายสิงห์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์

อาจารย์ ดร.พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์