ประกาศคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการประกาศคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

ตามเอกสารแนบ ดังนี้