ประกาศคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ประกาศคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ตามกำหนดการดังนี้