เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. กุสุมา รักษมณี เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขามนุษยศาสตร์ ประจำปี 2562เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จออก

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. กุสุมา รักษมณี เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขามนุษยศาสตร์ ประจำปี 2562