ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะโบราณคดี และผู้ปกครองเข้าร่วมงานปฐมนิเทศแบบ New Normal วันที่ 8 ก.ค. 2563ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะโบราณคดี และผู้ปกครองเข้าร่วมงานปฐมนิเทศแบบ New Normal

วันที่ 8 ก.ค. 2563 โดยผ่านช่องทางตามกำหนดการดังนี้