ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในปีการศึกษา 2563 ผ่าน MS Team วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่ 13.30 น. เป็นต้นไปขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประชุมและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียน

ในปีการศึกษา 2563 ผ่าน MS Team วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่ 13.30 น. เป็นต้นไป