ขอเชิญประชุมคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปเพื่อเตรียมความพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนสำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 ผ่านช่องทาง MS-Teamขอเชิญประชุมคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

เพื่อเตรียมความพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนสำหรับภาคเรียนที่ 1/2563

ผ่านช่องทาง MS-Team วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่ 13.30 น.เป็นต้นไป