ประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทประจำ แบบออนไลน์ประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทประจำ แบบออนไลน์
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น.

63_คู่มือการใช้สิทธิ์ออกเสียงฯ-แบบออนไลน์