สาขาวิชามานุษยวิทยา รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคปกติ📌🎓รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)🎓📌
👉สาขาวิชามานุษยวิทยา
👉ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครในแต่ละรอบ และข้อมูลเบื้องต้นของหลักสูตรได้ที่นี่
👉รายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาโทดูเพิ่มเติมใน http://www.graduate.su.ac.th/images/course/master_62/17_master.pdf
👉รายละเอียดประกาศรับสมัครจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูเพิ่มเติมใน http://www.graduate.su.ac.th “เมนูการสมัครเข้าศึกษา”