กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563📣ประชาสัมพันธ์📣
แจ้งกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(สำหรับผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายต่อเนื่องมาจากมัธยม)
ขอให้นักศึกษาคณะโบราณคดีที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดำเนินการตามรายละเอียดในกำหนดการและส่งเอกสารแบบฟอร์มคำขอกู้ยืมและหลักฐานประกอบการพิจารณา ภายในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เพื่อทางคณะฯจะได้ดำเนินการต่อไป
——————————————–
🔸ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
นางสาวเพ็ญศิริ อยู่ศรี
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
——————————————–
ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ.