สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2563📌🎓 รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)🎓📌
👉สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
👉ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครในแต่ละรอบ และข้อมูลเบื้องต้นของหลักสูตรได้ที่นี่
👉รายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาโทดูเพิ่มเติมใน https://archae.su.ac.th/course-master-degree/epigraphy-in-thai-and-oriental-languages
👉รายละเอียดประกาศรับสมัครจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูเพิ่มเติมใน http://www.graduate.su.ac.th “เมนูการสมัครเข้าศึกษา”