รายชื่อคณาจารย์ที่มีเอกสาร/ ส่งพัสดุมาที่คณะโบราณคดีรายชื่อคณาจารย์ที่มีเอกสาร/ ส่งพัสดุมาที่คณะโบราณคดี หากคณาจารย์ท่านใดประสงค์รับ สามารถรับได้ตามรอบดังนี้
วันอังคาร ภาควิชาโบราณคดี ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
วันพุธ ภาควิชามานุษยวิทยา ภาควิชาภาษาตะวันออก
วันพฤหัสบดี ภาควิชาภาษาตะวันตก และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ในเวลา 09.30-14.00 น.
ทั้งนี้ ขอให้คณาจารย์กรอกแบบฟอร์มการขอเข้าตึกคณะและส่งผ่านหัวหน้าภาควิชา/สาขา/ หมวด
เพื่อนำส่งรองศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษก่อนวันที่จะเข้ามา คณาจารย์สามารถมารับเอกสารและพัสดุได้ที่เจ้าหน้าทีประจำสำนักงานคณบดี คณะโบราณคดี