ศิลปะไทยสมัยทวารวดี – รัตนโกสินทร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดอบรมโครงการ “ให้ความรู้และความเข้าใจประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย”
วิทยากร ศ. ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
หัวข้อ “ศิลปะไทยสมัยทวารวดี – รัตนโกสินทร์”
อบรมทุกวันเสาร์เต็มวัน ระหว่างเสาร์ที่ 16 พ.ค. – 16 มิ.ย. 63
ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท พร้อมเอกสารประกอบการอบรม และอาหารว่าง
**รายได้นำเข้าพัฒนาการเรียนการสอนและเป็นทุนการศึกษา**
สถานที่อบรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
สอบถามเพิ่มเติม คุณสุธาทิพย์ แสงเดชะ 0-2221-7777