รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563📌🎓 รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 🎓📌
👉สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
👉ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครในแต่ละรอบ และข้อมูลเบื้องต้นของหลักสูตรได้ที่นี่
👉รายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาโทดูเพิ่มเติมใน https://archae.su.ac.th/course-master-degree/art-history/
👉รายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาเอกดูเพิ่มเติมใน https://archae.su.ac.th/course-doctor/art-history/
👉รายละเอียดประกาศรับสมัครจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูเพิ่มเติมใน http://www.graduate.su.ac.th/

👉สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
👉ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครในแต่ละรอบ และข้อมูลเบื้องต้นของหลักสูตรได้ที่นี่
👉รายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาโทดูเพิ่มเติมใน https://archae.su.ac.th/…/epigraphy-in-thai-and-oriental-l…/
👉รายละเอียดประกาศรับสมัครจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูเพิ่มเติมใน http://www.graduate.su.ac.th/