ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)คณะโบราณคดี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับศูนย์พุทธธรรมศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านพุทธศาสนา และคัมภีร์พระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤต
ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร