ประชุมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)คณะผู้บริหารคณะโบราณคดี และภาควิชาภาษาตะวันออก เข้าร่วมประชุมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
กับมหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น2 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ