📣📣 ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) และสัญลักษณ์นำโชค (mascot) 🎉🎉🎉ประเภทตราสัญลักษณ์ (logo)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
นางสาวนภัสนันท์ นิโรธธาตุ นักศึกษาสาขาวิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
🔹ประเภทสัญลักษณ์นำโชค (mascot)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
นายนพดล อนันต์ถาวร
ยินดีกับผู้ได้รับรางวัลด้วยค่าา 😊😊