ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย (ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย) วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา13.00-14.40 น. เรื่อง “ชาติพันธุ์ในดินแดนสุวรรณภูมิ” “เครื่องประดับในดินแดนสุวรรณภูมิ” เเละ การบรรยาย เรื่อง “การออกแบบ-นวัตกรรม-สุวรรณภูมิ”“ชาติพันธุ์ในดินแดนสุวรรณภูมิ”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
Rasmi Shoocongdej
“เครื่องประดับในดินแดนสุวรรณภูมิ”
โดย อาจารย์ ดร.ผุสดี รอดเจริญ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
การบรรยาย เรื่อง “การออกแบบ-นวัตกรรม-สุวรรณภูมิ”
โดย อาจารย์ ดร.ขจรศักต์ นาคปาน
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ สเฟียร์ แกลเลอรี่ 2 ชั้นสอง ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ กรุงเทพมหานคร
#SilpakornUniversity มหาวิทยาลัยศิลปากร
#EMDISTRICT เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด