ประกาศคณะโบราณคดี เรื่อง ระเบียบคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2567