ชุดโครงการวิจัย “กรุงเทพมหานคร ศูนย์กลางงานช่างแห่งแผ่นดิน: ศิลปกรรมกับการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่า มูลค่ามรดกวัฒนธรรมของชาติ”วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี หัวหน้าโครงการวิจัย ทุนวิจัยและนวัตกรรม ประเด็นเป้าหมายการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ: ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปี 2563 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช หนึ่งในนักวิจัยชุดโครงการวิจัย “กรุงเทพมหานคร ศูนย์กลางงานช่างแห่งแผ่นดิน: ศิลปกรรมกับการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่า มูลค่ามรดกวัฒนธรรมของชาติ” ได้มีการนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาจัดทำของเล่นในรูปแบบศิลปะหรืออาร์ททอย (Art Toy) ชุด “สิ่งดีดี” จำนวน 9 ชิ้นงาน มอบอาร์ททอยดังกล่าวให้กับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากงานวิจัย