ผศ. ดร. ธนาวิ โชติประดิษฐ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี ได้รับเชิญเป็นนักวิจัย Connecting Art Histories Scholars