คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเเสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ที่ได้รับพระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น เนื่องในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติจากหนังสือเรื่อง “คู่มือนำชม 33 พระอารามหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” สำนักพิมพ์เมืองโบราณ

ขอขอบคุณภาพจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์