การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง การปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาเพื่อความผาสุกและสันติภาพโลกวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง การปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาเพื่อความผาสุกและสันติภาพโลก
ร่วมจัดโดย สมาพันธ์พระพุทธศาสนานานาชาติ (IBC) กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศอินเดีย สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ