บรรยายพิเศษในรายวิชา 335610 สัมมนางานวิจัยด้านจารึกและเอกสารตัวเขียนในระดับปริญญาเอก และ 335510 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา จารึกและวรรณกรรม ในระดับปริญญาโท“ด้วยหลักสูตรสาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก ระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ได้เชิญ Prof.Dr.Volker Grabowsky จาก Universität Hamburg ประเทศเยอรมนี มาบรรยายพิเศษในรายวิชา 335610 สัมมนางานวิจัยด้านจารึกและเอกสารตัวเขียน ในระดับปริญญาเอก และ 335510 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา จารึกและวรรณกรรม ในระดับปริญญาโท ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ที่ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการลงนามใน MOU ระหว่าง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Faculty of Humanities, Universität Hamburg ประเทศเยอรมนี”