ขอขอบคุณศาสตราจารย์อาคันตุกะ Professor Himanshu Prabra Ray ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีอินเดีย สำหรับกิจกรรมบรรยายสาธารณะ การบรรยายในชั้นเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรของภาควิชาโบราณคดี ระหว่างวันที่ 9-17 มกราคม 2567✨คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณศาสตราจารย์อาคันตุกะ Professor Himanshu Prabra Ray ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีอินเดีย สำหรับกิจกรรมบรรยายสาธารณะ การบรรยายในชั้นเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรของภาควิชาโบราณคดี ระหว่างวันที่ 9-17 มกราคม 2567 ✨
📍 กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยน Visiting Professor
ด้านมรดกวัฒนธรรม ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนศาสตราจารย์อาคันตุกะเพื่อขับเคลื่อนบูรณาการศาสตร์และศิลป์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
The Faculty of Archaeology at Silpakorn University expresses its sincere gratitude to Visiting Professor Himanshu Prabha Ray, an expert archaeologist from India, for her visit and sharing of knowledge and experiences through public and classroom lectures held from January 9-17, 2024.
These activities were a part of the Cultural Properties Visiting Professor exchange project under the Visiting Professor for Integration of Art and Science for the BCG Project of Silpakorn University.