ขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์บุคลากร นักศึกษา ตอบแบบประเมินคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ ขยายเวลาการตอบแบบประเมิน จากภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2566 เป็นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น.

จีงขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์บุคลากร นักศึกษา เข้าไปตอบแบบประเมินด้วย

โดยตอบแบบประเมินได้ที่ https://vote.su.ac.th