การศึกษาสภาวะหลังอาณานิคมลาวในอาชญนิยายชุด “สิริ ไพบูน” ของคอลิน คอตเทอริลล์


ผู้จัดทำ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา บุญทวีเวช

ปี : 2559