ประติมากรรมฮินดู-พุทธในศิลปะอินเดีย กับคัมภีร์ศิลปศาสตร์ภาษาสันสกฤต


ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี

ปี : 2558


4_1-แปลง