วรรณกรรมไทยปัจจุบัน


อาจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติชัย พินโน

วิชาประจำภาควิชา: สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี

ปี : 2559


-Contemporary-Thai-Literature