วรรณกรรมไทยปัจจุบัน (Contemporary Thai Literature)


อาจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติชัย พินโน

วิชาประจำภาควิชา : สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี

ปี : 2559


-Contemporary-Thai-Literature