สถาปัตยกรรมศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 24-25 : ภาพสะท้อนตัวตนคนจีนในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์


ผู้จัดทำ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช

ปี : 2557


1_1-แปลง