การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทพระมหาเมาทคัลยายนะกับพระมาลัยในคัมภีร์พระพุทธศาสนา


ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนียง เลื่อมใส

ปี : 2559