เย็บ ปัก และพิมพ์ลาย: ความท้าทายของชุมชนในการพัฒนาสินค้าวัฒนธรรมใน สื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา สุขใจที่ป่าสัก ตําบลป่าสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน


ผู้จัดทำ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์

วิชาประจำภาควิชา: ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี : 2567


เผยเเพร่เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567

ข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่