จารึกพระเจ้ามเหนทรวรมัน The inscriptions of king Mahendravarman


ผู้จัดทำ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล คัชชิมา

วิชาประจำภาควิชา: สาขาวิชาภาษาตะวันออก

ปี : 2562


รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยจารึกพระเจ