การใช้ชุมชนเสมือนของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้ ไลน์กลุ่ม


ผู้จัดทำ : ผศ.ชินวร ฟ้าดิษฐี

ปี : 2564


4.2 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์_ผศ.ชินวร ฟ้าดิษฐี