การศึกษาสภาวะหลังอาณานิคมลาวในอาชญนิยายชุด “สิริ ไพบูน” ของคอลิน คอตเทอริลล์ (Sticky-rice detective: Interrogating postcolonial Laoness in Colin Cotterill’s Siri Paiboun crime series)


ผู้จัดทำ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา บุญทวีเวช

ปี : 2559