การประเมินผลการดาเนินงาน “กองทนุ สนับสนนุ การวิจัย นวัตกรรม และการสรา้ งสรรค์ของคณโบราณคดี” เพื่อการพัฒนาการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ


ผู้จัดทำ : นางวลัยภรณ์ บริพนธ์

วิชาประจำภาควิชา: สำนักงานคณบดี คณะโบราณคดี

ปี : 2562


4.3 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์_นางวลัยภรณ์ บริพ