การประเมินผลการดาเนินงาน “กองทุน สนับสนุน การวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ของคณโบราณคดี” เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ


ผู้จัดทำ : นางวลัยภรณ์ บริพนธ์

วิชาประจำภาควิชา: สำนักงานคณบดี คณะโบราณคดี

ปี : 2562


4.3 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์_นางวลัยภรณ์ บริพ