การประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์หน้าที่เพื่อจัดทำต้นแบบ แผนผังแฟ้มเอกสารและตารางการกำหนดอายุเอกสาร: กรณีศึกษา สำนักงานคณบดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย อ.ดร.วราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์


ผู้จัดทำ : อ.ดร.วราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์

วิชาประจำภาควิชา: ภาควิชาภาษาตะวันออก

ปี : 2565


การประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์หน้าที่เพื่อจัดทำต้นแบบ แผนผังแฟ้มเอกสารและตารางการกำหนดอายุเอกสาร: กรณีศึกษา สำนักงานคณบดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
“]