ประกาศคณะวิชาฯ ฉบับที่ 20 เรื่องแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19ประกาศคณะวิชาฯ ฉบับที่ 20 เรื่องแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19