มอบของที่ระลึกให้กับรองศาสตราจารย์ ดร.ปรมัตถ์ คำเอก    คณะโบราณคดี มอบของที่ระลึกให้กับรองศาสตราจารย์ ดร.ปรมัตถ์ คำเอก สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี เนื่องในโอกาสที่เกษียณอายุ
ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563  อาจารย์ ดร.จตุพร โคตรกนก หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก ผู้แทนจากภาควิชาภาษาตะวันออก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช ผู้แทนจากคณะบรรณาธิการวารสารดำรงวิชาการ มอบของที่ระลึกให้กับรองศาสตราจารย์ ดร.ปรมัตถ์ คำเอก สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี เนื่องในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563