โครงการทัศนศึกษาวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย “ตามรอยเส้นทางชุมชนจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย” ครั้งที่ 1    คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการทัศนศึกษาวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย “ตามรอยเส้นทางชุมชนจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย” ครั้งที่ 1 ชุมชนจีนแต้จิ๋วในกรุงเทพมหานคร นำชมศาลเจ้าปุนเถ้ากง ศาลเจ้าเซียะอึ้งกง ศาลเจ้ายี่กอฮง ศาลเจ้าไต้ฮงกง และศาลเจ้าพ่อเสือ
นำชมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ศิลปะจีน